Loading
در حال بارگذاری ..
با 30میت ارتباطتو بگیر!

کلاس‌های درسی
مؤسسه دارتحفیظ قرآن کریم

کلاس مورد نظر خود را پیدا کنید و ورود به کلاس را بزنید.

حفظ تخصصی قرآن کریم ۱

استاد: آقای همتی

دوشنبه و چهارشنبه

۱۵ تا ۱۶:۱۵

حفظ از سوره ناس

استاد: خانم عباسی

شنبه و چهارشنبه

۱۷:۳۰ تا ۱۸:۴۵

حفظ از سوره همزه

استاد: خانم متاجی

یکشنبه و سه شنبه

۱۷ تا ۱۸:۱۵

حفظ از سوره قریش

استاد: خانم رمضانی

یکشنبه و سه شنبه

۱۶:۳۰ تا ۱۷:۴۵

مهارتهای زندگی ۱

استاد: خانم پرنیان

یکشنبه و سه شنبه

۱۵ تا ۱۶:۱۵

حفظ جزء ۳۰

استاد: خانم ابراهیم آبادی

دوشنبه و چهارشنبه

۱۶ تا ۱۷:۱۵

حفظ از سوره همزه

استاد: خانم یاوری

دوشنبه و چهارشنبه

۱۳ تا ۱۴:۱۵

حفظ از سوره ناس

استاد: خانم عابدینی

یکشنبه و چهارشنبه

۱۷:۳۰ تا ۱۸:۴۵

حفظ از سوره عادیات

استاد: خانم حسین پور

یکشنبه و سه شنبه

۱۴ تا ۱۵:۱۵

حفظ از سوره ناس

استاد: خانم سلمانی

یکشنبه و سه شنبه

۱۶ تا ۱۷:۱۵

حفظ از سوره فجر

استاد: خ معصومه محمدی

دوشنبه و چهارشنبه

۱۲:۳۰ تا ۱۳:۴۵

اولیاء موسسه

استاد: آقای همتی

حفظ تخصصی قرآن کریم۲

استاد: آقای همتی

دوشنبه و چهارشنبه

۱۶:۳۰ تا ۱۷:۴۵

حفظ از سوره ناس

استاد: خانم متاجی

شنبه و دوشنبه

۱۷:۱۵ تا ۱۸:۳۰

حفظ از سوره عادیات

استاد: خانم متاجی

یکشنبه و سه شنبه

۱۵:۳۰ تا ۱۶:۴۵

حفظ از سوره نازعات

استاد: خانم رمضانی

یکشنبه و پنجشنبه

۱۸ تا ۱۹:۱۵

حفظ از سوره بلد

استاد: خانم پرنیان

یکشنبه و سه شنبه

۱۸ تا ۱۹:۱۵

حفظ از سوره ضحی

استاد: خانم ابراهیم آبادی

دوشنبه و چهارشنبه

۱۷:۱۵ تا ۱۸:۳۰

مهارتهای زندگی ۲

استاد: خانم یاوری

دوشنبه و چهارشنبه

۱۱ تا ۱۲:۱۵

حفظ از سوره تکویر

استاد: خانم عابدینی

یکشنبه و سه شنبه

۱۶ تا ۱۷:۱۵

حفظ از سوره عادیات

استاد: خانم حسین پور

یکشنبه و سه شنبه

۱۵:۳۰ تا ۱۶:۴۵

حفظ از سوره علق

استاد: خ معصومه محمدی

دوشنبه و چهارشنبه

۱۴ تا ۱۵:۱۵

حفظ از سوره عادیات

استاد: خ معصومه محمدی

دوشنبه و چهارشنبه

۹:۳۰ تا ۱۰:۴۵

تربیت معلم

استاد: آقای همتی

معارف اسلامی

استاد: آقای همتی

یکشنبه

۱۶:۳۰ تا ۱۷:۴۵

حفظ از سوره طارق

استاد: خانم متاجی

یکشنبه و سه شنبه

۱۴ تا ۱۵:۱۵

حفظ از سوره قریش

استاد: خانم رمضانی

یکشنبه و سه شنبه

۱۱ تا ۱۲:۱۵

حفظ از سوره فجر

استاد: خانم پرنیان

یکشنبه و سه شنبه

۱۶:۳۰ تا ۱۷:۴۵

حفظ از سوره ناس

استاد: خانم ابراهیم آبادی

دوشنبه و چهارشنبه

۱۱ تا ۱۲:۱۵

حفظ از سوره ناس

استاد: خانم شریفی

دوشنبه و چهارشنبه

۱۵ تا ۱۶:۱۵

حفظ از سوره ناس

استاد: خ مهدیه محمدی

یکشنبه و چهارشنبه

۱۸ تا ۱۹:۱۵

حفظ از سوره ماعون

استاد: خانم حسین پور

یکشنبه و سه شنبه

۱۱ تا ۱۲:۱۵

حفظ از سوره فجر

استاد: خانم کیانی

شنبه و چهارشنبه

۱۷:۳۰ تا ۱۸:۴۵

حفظ از سوره بلد

استاد: خ معصومه محمدی

دوشنبه و چهارشنبه

۱۱ تا ۱۲:۱۵

مربیان موسسه

استاد: آقای همتی

تبلیغات